Všeobecné obchodní podmínky

Základní údaje o prodávajícím:

 • Adriana Mullerová
 • Koloniál U dvou dam
 • sídlo: Josefa Hory 22, 513 01 Semily 
 • IČ: 68597266
 • Martina Vondrová
 • Koloniál U dvou dam
 • sídlo: Josefa Hory 22, 513 01 Semily 
 • IČ: 08445389


Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 567890227/2010

Email: info@bezobalsemily.cz

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky‘‘) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen ,,kupní smlouva‘‘) uzavíraní mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen ,,kupující‘‘) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích obchodních podmínek.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy a objednávka zboží

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je internetového charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Objednání zboží probíhá vložením zboží do košíku v rámci internetového rozhraní a odesláním objednávky.

2.3. Platnost cen platí proti konečnému potvrzení objednávky prodávajícím.

2.4. Minimální výše objednávky není stanovena.

2.5. Ceny zboží jsou uvedeny bez dopravného, které je připočteno v závěru objednávky dle vybraného způsobu dopravy.

2.6. Prodávající nezaručuje dostupnost všeho zboží. V případě nedostatku některého objednaného zboží bude položka odstraněna z objednávky. Obrázky zboží jsou ilustrativní a mohou se nepatrně lišit od skutečného vzhledu.

2.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. K dokončení objednávky je potřeba vyplnit své kontaktní údaje pro účely odeslání zboží. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko “Závazně objednat”.

2.8. Veškeré objednávky, které jsou zakončeny kliknutím na tlačítko ,,Závazně objednat‘‘, jsou závazné. Zákazník tímto potvrzuje, že byl seznámen s obchodními, platebními a reklamačními podmínkami. Kliknutím na tlačítko ,,Závazně objednat‘‘ zákazník prohlašuje, že uvedl správné a kompletní doručovací a fakturační údaje.

2.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou zadal při tvorbě objednávky.

2.10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu na vyžádání účtenku. 

2.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 1. Platba a doprava zboží

3.1. Platba je možná následujícími způsoby:

 • Zákazník má možnost uhradit zboží platbou předem na bankovní účet.

 

3.2. Dodání zboží je možné následujícími způsoby:

 • 3.1. Objednané zboží je možné vyzvednout osobně v prodejně Bez obalu. Adresa: 

Josefa Hory 22, Semily

 

 1. Balení zboží a vratné obaly

 

4.1. Zboží balíme do vratných zálohovaných obalů. Tyto obaly jsou v e-shopu přiřazeny ke zboží automaticky podle objemu a skupenství zboží. Cena zálohy je vždy uvedena jak u samotného zboží (po zadání množství), tak v košíku.

4.2. U zboží na váhu je tolerance v účtovaném a reálném množství ± 20g.

4.3. Vracení obalů

Vrácení zálohovaných obalů je možné:

1) v naší provozovně – obchod Bez obalu, Josefa Hory 22, Semily


Částka za příslušné zálohy bude vrácena v hotovosti. V případě zálohovaných obalů typu plechovka, plastový box, plastová lahev, skleněná lahev, bude záloha zákazníkovi vrácena pouze za čistý, nepoškozený obal, který je opatřen originální nálepkou našeho e-shopu a je tak zřejmé, že se jedná skutečně o náš zálohovaný obal.
Výjimku tvoří pouze zálohované obaly (převážně sklenice) do kterých je zboží baleno originálně výrobcem. Jedná se hlavně o tyto:  džusy, limonády, sirupy, medy. Tyto obaly nejsou označeny nálepkou e-shopu. Podmínkou vrácení však zůstává, že obal musí být čistý, nepoškozený a zakoupený v našem e-shopu nebo prodejně.

 1. Dodržování hygienických předpisů

Provozovatel a dodavatel webu www.bezobalsemily.cz prohlašuje, že jsou suroviny převáženy, skladovány a zpracovávány dle požadavků Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Zejména:

 • dodavatel má oprávnění k podnikání v oblasti výroby potravinářských výrobků
 • je registrován dle § 3 zákona č. 110/1997 Sb.
 • všechny osoby, které se podílejí na zpracování surovin, mají platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
 • se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a č. 852/2004

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy a reklamace

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
– o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,
– o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

6.2.  Nejedná-li se o případ uvedený nahoře či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemnou formou a zasláno na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od kupní smlouvy.
V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.4. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy (nebo částečnému odstoupení od kupní smlouvy tak, že již není splněna podmínka pro obdržení dárku) kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.5. Reklamace se řídí platnými právními předpisy ČR. Reklamace jsou vyřizovány bez odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nové balení do ceny reklamovaného zboží nebo na vrácení peněz. U nového balení platí nová doba trvanlivosti. Reklamované zboží se musí shodovat se zbožím, které bylo zákazníkovi dodáno.

6.6. Prodávající si vyhrazuje právo vyžadovat zaslání zboží zpět na posouzení kvality a dodržení vhodných podmínek pro skladování.

6.7. Reklamace se provádí osobně na prodejně (Koloniál u dvou dam, Josefa Hory 22, 513 01 Semily), případně písemnou formou prostřednictvím e-mailu: info@bezobalsemily.cz Zákazník zde uvede číslo objednávky, položku objednávky a problém.

 1. Zrušení objednávky dodavatelem

Zrušení objednávky dodavatelem je možné pouze v těchto výjimečných případech:

 • zboží není na skladě
 • neproběhla platba za zboží (při způsobu platby: platba předem)
 • objednávka uznána jako neplatná
 • došlo k výraznému navýšení ceny na trhu

O zrušení objednávky je zákazník vždy informován.

 1. Závěrečná ustanovení

8.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.

8.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

8.4. V případě, že dojde mezi kupujícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

nebo platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/